Trước khi bắt đầu sàng lọc

Lập kế hoạch sàng lọc từ khi bắt đầu đến kết thúc

Giai đoạn lập kế hoạch đặt nền tảng quan trọng cho một chương trình giám sát và sàng lọc thành công. Giám sát thực hiện các bước đầu tiên quan trọng với một nhóm cộng tác tuyệt vời có thể giúp vượt qua những thách thức thường gặp khi hệ thống sàng lọc đang hoạt động.

 Các tài nguyên trên websites để hướng dẫn việc lập kế hoạch, từ xác định mục tiêu đến chọn công cụ sàng lọc phù hợp với việc sàng lọc.

Bắt đầu chương trình sàng lọc của bạn bằng cách trả lời các câu hỏi chính.

Đối tượng mục tiêu của bạn là gì? Các mục tiêu và mục tiêu chính của chương trình sàng lọc của bạn là gì? Bạn có những nguồn nào, và bạn sẽ cần gì? Làm thế nào để bạn có được phụ huynh, nhà cung cấp và các đối tác cộng đồng? Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn đặt câu hỏi phù hợp và xác định câu trả lời của mình.

Chọn một người sàng lọc phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của bạn có thể như một nhiệm vụ tạo ra sự thành công của sàng lọc.

Có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm chi phí, khả năng tương thích với các dịch vụ hiện có của bạn, hậu cần quản lý và tính điểm, và mức độ tham gia của phụ huynh. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên hữu ích về cách chọn công cụ sàng lọc phù hợp với chương trình của bạn.

Sau khi chọn công cụ sàng lọc,  cần phải thiết lập một số nguyên tắc.

Xác định phương pháp kiểm soát sàng lọc, tìm ra tần suất tiến hành sàng lọc và chọn tiêu chí cho các giới thiệu về ASQ-3. Để thực hiện được thành công việc sàng lọc cần phải xây dựng được các nguyên tắc hoạt động. Dưới đây là một số nguyên tắc:

Khám phá Phần còn lại của Quy trình Sàng lọc