Trước khi bắt đầu đánh giá

Xây dựng kế hoạch đánh giá từ khi
bắt đầu đến khi kết thúc

Chuẩn bị chương trình đánh giá

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình đánh giá

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình đánh giá và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Tiến hành đánh giá

Thực hiện đánh giá dựa trên
kế hoạch đã xây dựng

Trước khi bắt đầu đánh giá

Xây dựng kế hoạch đánh giá từ khi
bắt đầu đến khi kết thúc

Chuẩn bị chương trình đánh giá

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình đánh giá hiệu quả

Tiến hành đánh giá

Thực hiện đánh giá dựa trên
kế hoạch đã xây dựng

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình đánh giá và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Kiểm tra sức khỏe
tinh thần miễn phí