Trước khi bắt đầu sàng lọc

Xây dựng kế hoạch sàng lọc từ khi
bắt đầu đến khi kết thúc

Chuẩn bị chương trình sàng lọc

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình sàng lọc

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình sàng lọc và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Tiến hành sàng lọc

Thực hiện sàng lọc dựa trên
kế hoạch đã xây dựng

Trước khi bắt đầu sàng lọc

Xây dựng kế hoạch sàng lọc từ khi
bắt đầu đến khi kết thúc

Chuẩn bị chương trình sàng lọc

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình sàng lọc

Tiến hành sàng lọc

Thực hiện sàng lọc dựa trên
kế hoạch đã xây dựng

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình sàng lọc và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Kiểm tra sức khỏe
tinh thần miễn phí