Quy trình sàng lọc

Bất kể bạn đóng vai trò gì trong quá trình sàng lọc, bạn là một phần ​​quan trọng, với một mục tiêu duy nhất: giúp tất cả trẻ nhỏ có được khởi đầu tốt nhất trong đời.

 Quy trình sàng lọc này là hướng dẫn từng bước sàng lọc phát triển, từ lập kế hoạch và thực hiện một chương trình thành công đến giám sát kết quả và điều chỉnh khi cần thiết.

Chọn bất kỳ bước nào trong quy trình sàng lọc làm điểm  bắt đầu của bạn, sử dụng các công cụ và tài nguyên miễn phí dành riêng cho  tiến hành sàng lọc. Hoặc bạn có thể khám phá toàn bộ  quy trình sàng lọc từ đầu để có hướng dẫn toàn diện về toàn bộ quá trình sàng lọc — và xem công việc của bạn đóng góp như thế nào vào thành công của chương trình này.

Quy trình sàng lọc

Xây dựng kế hoạch sàng lọc từ khi bắt đầu đên khi kết thúc

 Thiết lập nhóm chuyên gia để  thực hiện chương trình sàng lọc hiệu quả

 Giám sát quá trình sàng lọc và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Thực hiện sàng lọc dựa trên kế hoạch đã xây dựng